Coastal blue graphic for PAVS

Outdoor Connections Fund – Gronfa Cysylltiadau Awyr Agored

Outdoor Connections Fund – Round 4, 2023 – Funding Opportunity!!

Dear All,

We are pleased to launch the Outdoor Connections Fund!

Apply now for Capital funding of up to £1,500 for communities wishing to improve outdoor spaces helping older people, including through multi-generational groups, to meet and benefit from those spaces. Projects must show that their main beneficiaries are Pembrokeshire residents and communities.

Who can apply: Constituted voluntary and community groups and social enterprises, town and community Councils, Churches, Chapels and Places of Worship which can show evidence of wider community benefit. Eligible applicants may apply on behalf of less formal groups.

Deadline: Monday 27th November 2023

Funds must be spent by: 31st March 2024

Contact PAVS for the application pack by email development@pavs.org.uk, download from the Funding Advice Service Padlet or call PAVS on (07977) 358 752.

****************************************

Cronfa Cysylltiadau Awyr Agored – Rownd 4, 2023 – Cyfle Cyllid!!

Annwyl Bawb,

Mae’n bleser gennym lansio’r Gronfa Cysylltiadau Awyr Agored!

Ymgeisiwch nawr am gyllid Cyfalaf o hyd at £1,500 ar gyfer cymunedau sy’n dymuno gwella mannau yn yr awyr agored, gan helpu pobl hŷn, gan gynnwys trwy gyfrwng grwpiau sy’n cynnwys sawl cenhedlaeth, i gyfarfod a chael budd o’r mannau hynny.  Rhaid i brosiectau ddangos mai eu prif fuddiolwyr yw preswylwyr a chymunedau Sir Benfro.

Pwy sy’n gallu ymgeisio:  Mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol a gwirfoddol cyfansoddiadol, cynghorau tref a chymuned, Eglwysi, Capeli a Mannau Addoli sy’n gallu dangos tystiolaeth o fudd cymunedol ehangach.  Gall ymgeiswyr cymwys wneud cais ar ran grwpiau llai ffurfiol.

Dyddiad cau: Dydd Llun 27 Tachwedd 2023

Rhaid gwario’r arian erbyn:  31 Mawrth 2024

Cysylltwch â PAVS am y pecyn ymgeisio trwy anfon e-bost at development@pavs.org.uk, ei lawrlwytho o Padlet y Gwasanaeth Cyngor Ariannol neu ffonio PAVS ar (07977) 358 752.

Similar Posts