Hysbysiad o’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

Bydd Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro yn cynnal ei CCB ar gyfer y flwyddyn ariannol 1 Ebrill 2022 – 31 Mawrth 2023 ar ddydd Gwener 13 Hydref 2023 yn HaverHub, Yr Hen Swyddfa Bost, 12 Stryd y Cei, Hwlffordd, SA61 1BG.

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL CGGSB

DYDD GWENER 13eg HYDREF 2023

HAVERHUB, YR HEN SWYDDFA POST, 12 STRYD Y CEI, HWLFORDD, SA61 1BG

BYDD COFRESTRU O 9.30 – BYDD Y CYFARFOD O 10.00

RHAGLEN

  1. Croeso gan Charles Carter – Cadeirydd CGGSB
  • Derbyn a chymeradwyo cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol agynhaliwyd ar 19 Ionawr 2023
  • Derbyn Cyfrifon Archwiliedig ar gyfer a’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-2023
  • Penodi Archwilwyr ar gyfer y flwyddyn gyfredol 2023-2024
  • Ethol Ymddiriedolwyr i’r Bwrdd ar gyfer 2023 – 2024

Cyfrifon Drafft

Cofnodion Drafft CCB Ionawr 2023

I archebu eich tocyn cliciwch yma

Mae Bwrdd PAVS yn cynnwys:

Rolau penodedig (3) – Cadeirydd, Is-gadeirydd ac Ymddiriedolwr â Chyfrifoldeb Arbennig am Gyllid.  Yr ymddiriedolwyr etholedig sy’n penodi i’r rolau hyn trwy broses recriwtio agored.

Ymddiriedolwyr etholedig (7) – Wedi’u henwebu a’u hethol gan aelodau llawn PAVS yn y CCB.

Caiff ymddiriedolwyr eu hethol i wasanaethu am dymor o 3 blynedd, a gallant wasanaethu am 3 thymor olynol (9 mlynedd), cyn gorfod ymddeol o’r Bwrdd.  Bob blwyddyn, mae traean o’r Ymddiriedolwyr yn ymddeol o’u swyddi yn y CCB, gan ymddeol yn eu tro yn ôl nifer y blynyddoedd a wasanaethwyd.  Mae Ymddiriedolwyr PAVS yn cynnwys Cyfarwyddwyr y Cwmni Cyfyngedig trwy Warant ac Ymddiriedolwyr yr Elusen.  Mae cynrychiolydd o Gyngor Sir Penfro yn eistedd fel ymgynghorydd i’r Bwrdd.  Ar hyn o bryd, mae 2 le gwag ar gyfer aelodau etholedig y Bwrdd.  

AELODAU PRESENNOL Y BWRDD

Cadeirydd: Charles Carter

Is-gadeirydd:  Claire Incledon

Ymddiriedolwr â Chyfrifoldeb Arbennig am Gyllid: Jayne Tucker

Ceri Crichton

Helen Murray

Barbara Priest

Ted Sangster

Sue Whitbread

Ymgynghorydd CSP:  Cyng. Delme Harries

GWNEUD ENWEBIAD

Dewiswch eich enwebai.  Gall pob aelod-sefydliad enwebu un person gan ddefnyddio’r ffurflen enwebu.

  1. Sicrhewch gytundeb eich enwebai a gofynnwch iddynt lofnodi a llenwi’r ffurflen cydsynio i’r enwebu a’r adran crynodeb 
  2. Llenwch y ffurflen enwebu a dewch o hyd i eilydd i’r enwebiad.

Ffurflen Enwebu

Cydsynio i’r Enwebu a Chrynodeb

Pecyn gwybodaeth ymddiriedolwyr

Os byddai’n well gennych gael copi caled o’r papurau a/neu os hoffech sgwrs anffurfiol cyn enwebu, cysylltwch â Rheolwr Gweithrediadau Busnes PAVS, Maudie Hughes, ar 07816 182 184 neu e-bostiwch maudie.hughes@pavs.org.uk , os gwelwch yn dda.

Similar Posts