Posted time 13 November 2023 Job type Full-time

Job Title: Third Sector Services Officer – Carmarthenshire Association of Voluntary Services

Contract: Permanent

Hours of Work: Full-time (37 hours per week)

Salary: £27,852 per annum

Place of Work: CAVS, Carmarthen and with communities across Carmarthenshire

Main purpose of the role:

To provide a Development and Engagement lead within CAVS, including providing direct support to third sector organisations, strengthening overall third sector support in Carmarthenshire.

This will include:
  • Supporting third sector organisations in Carmarthenshire to find innovative and collaborative ways of financially supporting their activities.
  • Providing support/advice on a range of governance issues to Management Committees, Trustee Boards and paid officers.
  • Identifying training needs for third sector organisations, developing and delivering opportunities, as appropriate.
  • Supporting and training third sector representatives to enable them to engage effectively with public service planning groups as required.

For more information download the Recruitment Pack and Application Form below:

Third Sector Services Officer Recruitment Pack

Ffurflen Gais CAVS Application Form

 

Teitl y Swydd: Swyddog Gwasanaethau y Trydydd Sector

Cytundeb: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn amser (37 awr yr wythnos)

Cyflog: £27,852 y flwyddyn

Lleoliad Gwaith: CAVS, Caerfyrddin a gyda chymunedau ledled Sir Gâr

Prif bwrpas y rôl:

Darparu arweinydd Datblygu ac Ymgysylltu o fewn CAVS, gan gynnwys darparu cymorth uniongyrchol i sefydliadau trydydd sector, a chryfhau cymorth cyffredinol y trydydd sector yn Sir Gâr.

Bydd hyn yn cynnwys:-
  • Cefnogi sefydliadau trydydd sector yn Sir Gâr i ddod o hyd i ffyrdd arloesol a chydweithredol o gefnogi eu gweithgareddau yn ariannol.
  • Darparu cefnogaeth/cyngor ar ystod o faterion llywodraethu i Bwyllgorau Rheoli, Byrddau Ymddiriedolwyr a swyddogion cyflogedig.
  • Nodi anghenion hyfforddi sefydliadau trydydd sector, datblygu a darparu cyfleoedd, fel y bo’n briodol.
  • Cefnogi a hyfforddi cynrychiolwyr y trydydd sector i’w galluogi i ymgysylltu’n effeithiol â grwpiau cynllunio gwasanaethau cyhoeddus yn ôl yr angen.

Am fwy o wybodaeth lawrlwythwch y ddogfennau isod:

Pecyn Recriwtio Swyddog Gwasanaethau y Trydydd Sector

Ffurflen Gais CAVS Application Form