Posted time 20 October 2023 Job type Part-time

Pembrokeshire Community Hub is a multi-agency managed project  providing a ‘One Stop Shop’ information and guidance service for Pembrokeshire residents and professionals. It is based in the offices of Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS) in Haverfordwest. PAVS is the County Voluntary Council supporting voluntary and community services.

We have an opportunity to join the Community Hub Team as a Community Hub Support Officer. The main functions of the role include:

  • Speaking with and listening to members of the public looking for information and guidance on ways to improve their personal wellbeing;
  • Answering telephone calls and meeting people face to face to gather information to support the Community Connectors to deliver their service across the County;
  • Organising and running events promoting the work of the Community Hub and Community Connectors
  • Entering information into databases for reporting and monitoring purposes.

The ideal candidate will have experience of working in a team and be equally comfortable working on their own initiative. Full training on the range of services offered by the Community Hub and Community Connectors will be provided, plus full system and software training.

Recruitment information

This is a part time office-based role for 3 days a week. Operational requirements mean that Friday working is essential, the remaining two days to be agreed by negotiation.

Salary: £21,466 pa. pro rata (£12,764 actual)

Deadline for applications – 27th November, 5pm

Interviews – 4th / 5th December

Proposed start date – 2nd January 2024

To apply please download and complete the application form and return to recruitment@pavs.org.uk

Job Description   Person Specification   Application Form

 

Swyddog Cymorth Hwb Cymunedol – Hwb Cymunedol Sir Benfro

Mae Hwb Cymunedol Sir Benfro yn brosiect a reolir gan sawl asiantaeth, sy’n darparu gwasanaeth gwybodaeth ac arweiniad ‘Siop Un Stop’ i drigolion a gweithwyr proffesiynol Sir Benfro.  Mae wedi’i leoli yn swyddfeydd Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) yn Hwlffordd.  PAVS yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol sy’n cefnogi gwasanaethau gwirfoddol a chymunedol.

Mae gennym gyfle i ymuno â Thîm yr Hwb Cymunedol fel Swyddog Cymorth Hwb Cymunedol.  Mae prif swyddogaethau’r rôl yn cynnwys:

  • Siarad ag aelodau o’r cyhoedd sy’n chwilio am wybodaeth ac arweiniad ar ffyrdd i wella eu lles personol, a gwrando arnynt;
  • Ateb galwadau ffôn a chwrdd â phobl wyneb yn wyneb, i gasglu gwybodaeth i gynorthwyo’r Cysylltwyr Cymunedol i ddarparu eu gwasanaeth ar draws y Sir;
  • Trefnu a chynnal digwyddiadau sy’n hyrwyddo gwaith yr Hwb Cymunedol a’r Cysylltwyr Cymunedol
  • Mewnbynnu gwybodaeth i gronfeydd data at ddibenion adrodd a monitro.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn tîm, a bydd yr un mor gyfforddus yn gweithio ar ei liwt ei hun.  Darperir hyfforddiant llawn ar yr ystod o wasanaethau a gynigir gan yr Hwb Cymunedol a’r Cysylltwyr Cymunedol, ynghyd â hyfforddiant llawn ar y systemau a’r feddalwedd.

Gwybodaeth am recriwtio

Swydd ran amser yn y swyddfa yw hon am 3 diwrnod yr wythnos.  Mae gofynion gweithredol yn golygu bod gweithio ar ddydd Gwener yn hanfodol, a gellir trafod er mwyn cytuno ar y ddau ddiwrnod arall.

Cyflog: £21,466 y flwyddyn, ar gyfartaledd (£12,764 mewn gwirionedd)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 27 Tachwedd, 5yh

Cyfweliadau –4/5  Rhagfyr

Dyddiad cychwyn arfaethedig – 2 Ionawr 2024

I wneud cais, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd i recruitment@pavs.org.uk

Disgrifiad Swydd  Manyleb Person  Ffurflen gais