Posted time 20 November 2023

Child and Family Support Worker

To build on existing Welsh language skills and culture with children, parents, carers delivered through play and support through the mediums of Welsh and English. The position is based in Cardigan and the community to take place during the day and after-school.

Essential

Level 3 Childcare qualification

Welsh speaker

Experience with a minimum of 2 years

Closing date for application- Friday 1st December 2023

Interviews to be held week commencing 11th December 2023.

 £11 per hour

Application

Covering letter and CV

Emailed to – office@jigso.wales   F.A.O Ruth Wakelam

 

Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

I adeiladu ar sgiliau’r iaith a diwylliant Gymraeg presennol gyda phlant, rhieni, gofalwyr a ddarperir trwy sesiynau chwarae a chefnogaeth; trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Lleolir y swydd yn Aberteifi a’r gymuned leol, yn ystod y dydd ac ar ôl ysgol.

Hanfodol

Cymhwyster Lefel 3 Gofal Plant

Siaradwr Cymraeg

Oleuaf 2 flynedd o brofiad

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

Cyfweliadau i’w gynnal yr wythnos yn dechrau 11 Rhagfyr 2023.

£11 fesul awr

Cais

Llythyr eglurhaol a CV

E-bostiwch i – office@jigso.wales  F.A.O Ruth Wakelam